Thông báo

CV số 360/ĐHCNTT&TT kết quả xác minh nội dung đơn kiến nghị của công dân

Ngày 03 tháng 08 năm 2021 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhân được công văn số 1302/ĐHTN-TrT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Địa học Thái Nguyên về việc chuyển Đơn kiến nghị của công dân. Căn cứ nội dung yêu cầu trong công văn trên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả xác minh thông tin nội dung đơn của công dân như sau:

BC XAC MINH ND DON GUI DHTN theo CV1302

2021

Chia sẻ: