Dấu ấn 20 năm

20012005201120152021

Ngày 14/12/2001, Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập theo quyết định 6946/QĐ-BGDĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2005 đánh dấu nhiệm kỳ thứ 2 của Khoa Công nghệ thông tin, Khoa được giao đào tạo thêm các ngành mới và thành lập thêm các đơn vị trực thuộc để đảm bảo nhiệm vụ quản lý và đào tạo.

Sau 10 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, đổi ngũ giảng viên, tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, kết thúc giai đoạn này Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được tặng Cờ thi đua của Tỉnh Thái Nguyên và được công nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, tuyển sinh đều ghi nhận những bước phát triển vượt bậc.

14,81%

CBGV trình độ cao

26,92%

CBGV trình độ cao

40,64 %

CBGV trình độ cao

59,10%

CBGV trình độ cao

96,31%

CBGV trình độ cao

3.590 m2

Diện tích sàn XD

30.385 m2

Diện tích sàn XD

38.993 m2

Diện tích sàn XD

51.093 m2

Diện tích sàn XD

57.442 m2

Diện tích sàn XD

01

Ngành đào tạo

02

Ngành đào tạo

11

Ngành đào tạo

17

Ngành đào tạo

20

Ngành đào tạo

124

Quy mô đào tạo ĐHCQ

996 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

3.054 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

4.372 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

4.986 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

tin tức - sự kiện

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 • -Trở thành trường đại học số đa ngành hàng đầu trong hệ thống giáo dục đạo học Việt Nam
 • - Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu thì trường và phù hợp chiến lược phát triển quốc gia, thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

tầm nhìn - sứ mệnh

 • - Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo định hướng ứng dụng, liên ngành
 • - Xây dựng thành công trường đại học số
 • - Xây dựng trường đại học tự chủ thuộc đại học vùng với mo hình quản trị tiên tiến
 • - Thay đổi vai trò của giảng viên từ lấy người dạy làm trung tâm sang lấy người học làm trung tâm
 • - Phát triển các nguồn lực để sẵn sàng cho hội nhập quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

mục tiêu chiến lược

 • - Thực tiễn: Người học được đào tạo kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu từ thực tế.
 • - Sáng tạo: Người học phát triển tư duy độc lập, sáng tạo; làm cơ sở để tạo ra những sáng kiến, cải tiến và phát minh mới.
 • - Toàn diện: Người học được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các yếu tố Đức - Trí - Thể – Mĩ

giá trị cốt lõi

 • Người học là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục, là hạt nhân của hệ sinh thái giáo dục số, là hình mẫu của công dân số khi tốt nghiệp

triết lý giáo dục

nhóm ngành đào tạo

khám phá ictu

đánh giá cảm nhận

ICTU MENU x