Kết quả công tác Tháng 2, kế hoạch công tác Tháng 3