Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028