Thông báo

Quyết định số 452/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v công nhận các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể năm học 2020-2021

Quyết định số 452 về việc công nhận các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể năm học 2020-2021.

QĐ 452 danh hiệu thi đua NH 2020-2021

2021

Chia sẻ: