Thông báo

Quyết định số 515/QĐ-ĐHCNTT&TT điều chỉnh danh hiệu thi đua của các cá nhân trong năm học 2020-2021.

Quyết định số 515 về việc điều chỉnh danh hiệu thi đua của các cá nhân trong năm học 2020 – 2021.

QĐ 515 Điều chỉnh DH thi đua năm học 2020-2021

2021

Chia sẻ: