Thông báo số 220/TB-ĐHCNTT&TT ngày 28/4/2023 về việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Trường ĐH CNTT&TT năm 2023