Thông báo số 363 v/v thực hiện đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo lần thứ 293 của AUN-QA