Thông báo

Thông báo số 393 v/v khảo sát ý kiến viên chức, người lao động về các hoạt động trong nhà trường và chất lượng hoạt động hỗ trợ phục vụ đào tạo năm học 2020-2021

Để tìm hiểu mức độ hài lòng của viên chức, người lao động đối với các hoạt động trong nhà trường và chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên khối phòng/trung tâm năm học 2020-2021. Nhà trường tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi về 05 nhóm tiêu chí đáng giá với 32 câu khảo sát liên quan đến các lĩnh vực.

TB 393

2021

Chia sẻ: