Thông báo

Thông báo số 401 triển khai Cuộc thi :” Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Căn cứ Công văn số 1589/ĐHTN-TTr ngày 15/9/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Quyết định số 618 /ĐHCNTT&TT ngày 16/9/2021 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

CV-so-401_trien-khai-cuoc-thi

2021

Chia sẻ: