Thông báo số 596/TB-ĐHCNTT&TT ngày 13/12/2022 của Trường Đại học CNTT&TT về việc tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm học 2022 – 2023