Thông báo

Thông báo về kết quả thu nhận hồ sơ và Kế hoạch sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển hợp đồng lao động tại Trường đại học CNTT&TT

Căn cứ Thông báo số 284/TB-ĐHCNTT&TT ngày 02/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động, Trường Đại học CNTT&TT thông báo tới ứng viên về kết quả thẩm định hồ sơ và Kế hoạch tổ chức sát hạch chuyên môn, cụ thể như sau:

202107260543

2021

Chia sẻ: