Thư mời tham dự lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở