Tủ sách Pháp luật

Tủ sách pháp luật chung

STT SỐ, KÝ HIỆU VÀ TRÍCH YẾU NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tải về
2 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH1 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Tải về
3 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 Tải về
4 Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Tải về
5 Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012  Tải về
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa XII,
kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
Tải về
7 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 Tải về
8 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 Tải về
9 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua
ngày 14 tháng 11 năm 2008
Tải về
10 Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013.
Tải về
11 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013
Tải về
12 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014
Tải về
13 Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.
Tải về
14 Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Tải về
15 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010. Tải về
16 Luật tố cáo số 03/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Tải về
17 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Tải về
18 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013
Tải về
19 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
 Tải về
20 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012 Tải về
21 Tổng hợp văn bản pháp luật về giáo dục năm 2013  Tải về
22 Tổng hợp văn bản pháp luật về giáo dục năm 2014 Tải về
23 Danh mục văn bản pháp luật về giáo dục ban hành từ tháng 01/2015 đến tháng 09/2015 Tải về
24 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015. Tải về
25 Luật khoa học và công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013.  Tải về
26 Luật thi đua khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.  Tải về
27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005. Tải về
28 Luật chuyển giao công nghệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Tải về
29 Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005  Tải về
30 Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên Tải về
31 Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
 Tải về
32 Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 Tải về
33 Thông tư 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định
về Sổ nhật ký đoàn thanh tra
 Tải về
34 Luật trưng cầu ý dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.  Tải về
35 Công văn số 4341/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo  Tải về
36 Chỉ thị 3031_BGDDT_Về nhiệm vụ chỉ yếu năm học 2016-2017 Tải về
37 Luật An toàn thông tin mạng 2015 Tải về
38 Luật Công nghệ thông tin Tải về
39 Nghị định 71_2007_nđ-cp hướng dẫn luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin Tải về
40 Nghị định 72.2013.nđ-cp về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Tải về
41 Nghị định 174_2013_nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.doc Tải về
42 Thông tư 11_2015_tt-btttt quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp Tải về
43 Thông tư 12_2016_tt-bgdđt quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng Tải về
44 Thông tư 22.2013.tt-btttt về danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tải về
45 TTLT 17_2016_TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Tải về
46 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tải về
47 Luật chuyển giao công nghệ Tải về
 48 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
49 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
50 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Tải về
51 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo Tải về
52 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng Tải về
53 Nghị định VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Tải về
54 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018 Tải về

2021

Chia sẻ: