Ba công khai

Chất lượng giáo dục

Cam kết chất lượng giáo dục:

Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023-2024 – Trình độ đào tạo đại học:  Xem tại đây

Cam kết chất lượng đào tạo năm hoc 2023-2024 – Trình độ đào tạo sau đại học: Xem tại đây

Chất lượng giáo dục thực tế: 

Chất lượng giáo dục thực tế biểu 18: Xem tại đây

Khung chương trình và đề cương biểu 18C ĐHTN: Xem tại đây 

Khung chương trình và đề cương môn học: Xem tại đây

Danh mục giáo trình tài liệu biểu 18D ĐHTN: Xem tại đây

Chỉ tiêu tuyển sinh biểu 01-ĐHTN: Xem tại đây

Kiểm định chất lượng giáo dục: Xem tại đây

Hoạt động cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học: Xem tại đây

Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài

Hoạt động liên kết đào tạo trong nước: Xem tại đây

Hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài: Xem tại đây

 

2021

Chia sẻ: