Quy trình tác nghiệp

Các quy trình tác nghiệp: Lĩnh vực thanh tra

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Thanh tra:

1. Quy trình thanh tra tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – QĐ số 1258/QĐ ĐHCNTT&TT ngày 24/11/2017. Tải về

2. Quy trình đảm bảo chất lượng lĩnh vực thanh tra: Tải về

2021

Chia sẻ: