Quy trình tác nghiệp

Các quy trình tác nghiệp: Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

  1. Quy trình tác nghiệp kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học tải về
  2. Quy trình thanh toán tiền lương tải về
  3. Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính của trường ĐHCNTT&TT (16 quy trình) tải về
  4. Hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản lệ phí online trên website  dangkytinchi.ictu.edu.vn  tải về 
  5. Quy trình đảm bảo chất lượng: Xem tại đây

2021

Chia sẻ: