Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu thường dùng

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế: 1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định. Tải về 2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ. Tải về 3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ...

Các quy trình tác nghiệp

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Thanh tra: 1. Quy trình thanh tra tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – QĐ số 1258/QĐ ĐHCNTT&TT ngày 24/11/2017. Tải về

Các văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Thanh tra: 1. Quyết định số 444/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/5/2018 Về việc ban hành Quy định về công tác Thanh tra tại trường ĐH CNTT&TT. Tải về 2. Quyết định số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 3/7/2018 Về việc...

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (TTPC): 1. Quyết định số 1640/QĐ-ĐHTN 22/9/2014 Quy định về công tác pháp chế ở ĐHTN. Tải về 2. Quyết định số 2547/QĐ-ĐHTN 29/12/2014 Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản QLNB ở...

Các văn bản nội bộ

Quyết định v/v ban hành Tiêu chí thi đua nội bộ Trường ĐH CNTT&TT tải về Quyết định v/v ban hành Quy định về đánh giá phân loại đơn vị để sử dụng kinh phí khuyến khích chất lượng công việc của Trường ĐH CNTT&TT...

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Quyết định số 1003/QD-DHTN Quy định Thhi đua – Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên Quyết định số 2625/QĐ-ĐHTN Ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các ơn vị đào tạo năm học 2015-2016 Quyết định tải về Quyết định số ...

Các biểu mẫu thường dùng

Đơn xin nghỉ thai sản tải về Đơn xin nghỉ phép tải về Đơn xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi SK tải về Bản kiểm điểm cá nhân tải về Biên bản họp xét cán bộ tải về Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm...