Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Pháp chế

1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định: Tải về 2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ: Tải về 3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ có dấu hiệu trái pháp luật: Tải về 4. Mẫu phiếu rà soát...

Các quy trình tác nghiệp Lĩnh vực Pháp chế

1. Quy trình kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ: Tải về 2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ: Tải về 3. Quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Pháp chế

Quyết định số 203/QĐ- ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác Pháp chế trường ĐH CNTT&TT: Tải về Quyết định 475/QĐ- ĐHCNTT&TT 6/26/2015 về việc ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội...