Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu thường dùng

1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định: Tải về 2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ: Tải về 3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ có dấu hiệu trái pháp luật: Tải về 4. Mẫu phiếu rà soát...

Các quy trình tác nghiệp

1. Quy trình kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ: Tải về 2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ: Tải về 3. Quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội...

Các văn bản quản lý nội bộ

Quyết định số 203/QĐ- ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác Pháp chế trường ĐH CNTT&TT: Tải về Quyết định 475/QĐ- ĐHCNTT&TT 6/26/2015 về việc ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội...

Các văn bản quản lý nội bộ

Quy định chi tiết quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV tải về Quyết định ban hành quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tải về Quyết định ban hành quy định tổ chức,...

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Quy chế công tác học sinh, sinh viên ĐHTN hệ chính quy tải về QUY CHẾ Công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tải về QUY ĐỊNH Công tác chủ nhiệm lớp, cố...

Các văn bản pháp quy

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tải về Nghị định sô 86/2015/ NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với...

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Quyết định số 1771/QĐ-ĐHTN về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ĐHTN Tải về Quyết định số 647/QĐ-ĐHTN ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của...