Quy trình tác nghiệp

Các quy trình tác nghiệp Lĩnh vực Pháp chế

1. Quy trình kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ: Tải về

2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ: Tải về

3. Quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ: Tải về

4. Quy trình thanh tra tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông số 1258/QĐ ĐHCNTT&TT ngày 24/11/2017: Tải về

5. Quy trình đảm bảo chất lượng: Tải về

2021

Chia sẻ: