Quy trình tác nghiệp

Các quy trình tác nghiệp Lĩnh vực Hành chính

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ:

1. Quy trình đăng ký sử dụng xe ô tô (theo QĐ số 769/QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 28/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông). Tải về

2. Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo – QĐ số 1161/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 12/11/2014 QĐ v/v ban hành Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học. Tải về

3. Quản lý văn bản đi, van bản đến, văn bản nội bộ (QĐ số 368/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28/5/2015 QĐ v/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của trường ĐHCNTT&TT). Tải về

4. Quy  trình nộp báo cáo (theo Quyết định số 849/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 09/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT). Tải về

5. Quy trình thực hiện công tác lưu trữ (theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28/5/2016 QĐ v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT). Tải về

6. Quy trình soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp và thẩm định, ban hành VBQLNB  Công văn số 346/ĐHCNTT&TT ngày 30/9/2019  Công văn v/v triển khai quy trình thẩm định VBQLNB. Tải về

7. Quy trình đảo bảo chất lượng : Xem tại đây

2021

Chia sẻ: