Trung tâm - Viện

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu (Tên viết tắt tiếng Anh: IFT ) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập 4 Trung tâm gồm: Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin kinh tế, Trung tâm Ngoại ngữ Sun Flower, Trung tâm Hợp tác nghiên cứu giáo dục Nhật Bản.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về nhu cầu đào tạo; Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của xã hội.
– Tổ chức các khóa bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên;
– Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức CNTT cơ bản, chuyên sâu dành cho cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng CNTT trong công việc;
– Các chương trình hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.


3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên
– Giám đốc: ThS. Trần Vũ Minh (cán bộ kiêm nhiệm).
– Nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng, số lượng duy trì từ 6-10 người.

2021

Chia sẻ: