Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

Các thành viên trong BGH Phân công nhiệm vụ

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa

Hiệu trưởng

Email: ptnghia@ictu.edu.vn

 

– Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của trường.

– Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị cơ sở vật chất, thanh tra , pháp chế, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quân sự quốc phòng và an ninh chính trị nội bộ

– Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị : Phòng Hành chính- Tổ chức; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản lý Cơ sở vật chất; Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông; Khoa Công nghệ Tự động hóa; Khoa Truyền thông đa phương tiện; Trung tâm Phát triển kỹ thuật phần mềm.

Tiến sĩ Vũ Đức Thái

Phó Hiệu trưởng

 Email: vdthai@ictu.edu.vn

– Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác Viện – Trường.

– Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị : Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu; Khoa Khoa học cơ bản.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp với CÔng đoàn, Hội Cựu chiến binh.

– Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Tiến sĩ Đỗ Đình Cường

Phó Hiệu trưởng

Email: ddcuong@ictu.edu.vn

 – Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, hợp tác Trường – Doanh nghiệp, truyền thông, giáo dục chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên, văn- thể , bảo vệ  an ninh trật tự.

– Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác Học sinh sinh viên; Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

– Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

2021

Chia sẻ: