Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục đại học hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông hiện tại gồm 16 thành viên (các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân có uy tín, cựu sinh viên và 10 viên chức đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường):

2021

Chia sẻ: