Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Hành chính

Các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ:

1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 03/5/2020 về công tác văn thư. Tải về

2021

Chia sẻ: