Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Quản lý CSVC

 1. Thông tư số 123 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về
 2. Thông tư số 89 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về
 3. Thông tư số 139 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về
 4. Thông tư số 39 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về
 5. Nghị định 17 của Chính phủ tải về
 6. Quyết định số 44 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tải về
 7. Thông tư liên tịch số 07 tải về 
 8. Thông tư 89 của Bộ Tài chính
 9. Thông tư 03 của Bộ tài chính tải về
 10. Quyết định số 192 của Thủ tướng Chính phủ tải về
 11. Thông tư 09 của Bộ Giáo dục đào tạo tải về
 12. Nghị định số 65 của Thủ tướng Chính phủ tải về
 13. Thông tư số 96 của Bộ tài chính tải về
 14. Nghi định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với  cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tải về
 15. Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước tải về
 16. Luật số 01/2002/QH11 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước
 17. Luật số 09/2008/QH12 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tải về
 18. Văn bản đang trong quá trình cập nhập… tải về
 19. Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp tải về

 

2021

Chia sẻ: