Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Công tác HSSV

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tải về Nghị định sô 86/2015/ NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Đào tạo

Thông tư 08 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về Thông tư 55 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về Quy chế 36 đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học tải...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức tải về Thông...