Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Công tác HSSV

  1. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tải về
  2. Nghị định sô 86/2015/ NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 tải về
  3. Nghi định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử dụng học phí đối với CSGD thuộc HTGDQD tải về
  4. Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc HTGDQD từ năm học 2010–2011 đến năm học 2014–2015 tải về
  5. Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ HSSV tải về
  6. Quyết định số 809/QĐ-ĐHTN, ngày 03/08/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy tải về
  7. Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tải về
  8. Quyết định về học bổng khuyến khích học tập tải về
  9. Thông tư sửa đổi về học bổng và khuyến khích học tập tải về
  10. Thông tư về quản lý Văn bằng chứng chỉ tải về

2021

Chia sẻ: