Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Đào tạo

 1. Thông tư 08 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về
 2. Thông tư 55 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về
 3. Quy chế 36 đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học tải về
 4. Thông tư 07 của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2015 tải về
 5. Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHTN tải về
 6. Quyết định 43 về việc ban hành “quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” tải về
 7. Trích Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN về việc ban hành “quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên. tải về
 8. Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học tải về
 9. Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tải về
 10. Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tải về
 11. Trích Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo tải về
 12. Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai tải về
 13. Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học tải về
 14. Thông tư 15 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về
 15. Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tải về
 16. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên tải về
 17. Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tải về
 18. Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tải về

 

2021

Chia sẻ: