Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

  1. Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức tải về
  2. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức tải về
  3. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tải về
  4. Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên tải về
  5. Luật Bảo hiểm xã hội tải về
  6. Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tải về

2021

Chia sẻ: