Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Thanh tra

  1. Quyết định số 1771/QĐ-ĐHTN về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ĐHTN Tải về
  2. Quyết định số 647/QĐ-ĐHTN ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHTN Tải về
  3. Công văn số 2286/ĐHTN-TTr về việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng Tải về

2021

Chia sẻ: