Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

  1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐHTN tải về 
  2. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN, các cơ  sở GDĐH thành viên và các đơn vị trực thuộc tải về
  3. Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN tải về
  4. Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc ĐHTN tải về
  5. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHTN tải về
  6. Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong ĐHTN tải về
  7. Quy định đánh giá và phân lại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên tải về

2021

Chia sẻ: