Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

  1. Quyết định số 1003/QD-DHTN Quy định Thhi đua – Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên
  2. Quyết định số 2625/QĐ-ĐHTN Ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các ơn vị đào tạo năm học 2015-2016
  3. Quyết định tải về
  4. Quyết định số  v/v ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ĐHTN

2021

Chia sẻ: