Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Pháp chế

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (TTPC):

1. Quyết định số 2233/QĐ-ĐHTN 13/12/2021 Quy định về công tác pháp chế ở ĐHTN. Tải về
2. Quyết định số 2253/QĐ-ĐHTN 15/12/2021 Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản QLNB ở ĐHTN. Tải về
3. Quyết định số 2254/QĐ-ĐHTN 15/12/2021 Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản QLNB ở ĐHTN. Tải về
4. Quyết định số 2255/QĐ-ĐHTN 15/12/2021 Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản QLNB ở ĐHTN. Tải về

2021

Chia sẻ: