Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Hội đồng trường

  1. Quyết định số 54 v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025 – Tải về
  2. Quyết định số 55 v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025 – Tải về

2021

Chia sẻ: