Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Pháp chế

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế:

1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định. Tải về
2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ. Tải về
3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ có dấu hiệu trái pháp luật. Tải về
4. Mẫu phiếu rà soát văn bản quản lý nội bộ. Tải về
5. Mẫu tờ trình về việc ban hành văn bản quản lý nội bộ. Tải về
6. Mẫu văn bản bảo lưu ý kiến thẩm định. Tải về
7. Mẫu văn bản thẩm định. Tải về

2021

Chia sẻ: