Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Quản lý cơ sở vật chất

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ:

1. Phiếu báo hỏng thiết bị KTX – QTPV1. Tải về
2. Phiếu báo hỏng thiết bị – QTPV2. Tải về
3. Phiếu đăng ký Hội trường, Market, Băng zôn, Loa đài – QTPV3. Tải về
4. Thông báo dịch vụ công – QTPV4. Tải về
5. Giấy đề nghị sử dụng phòng khách – QTPV5. Tải về

2021

Chia sẻ: