Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Pháp chế

1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định: Tải về

2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ: Tải về

3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ có dấu hiệu trái pháp luật: Tải về

4. Mẫu phiếu rà soát văn bản quản lý nội bộ: Tải về

5. Mẫu tờ trình về việc ban hành văn bản quản lý nội bộ: Tải về

6. Mẫu văn bản bảo lưu ý kiến thẩm định: Tải về

7. Mẫu văn bản thẩm định: Tải về

2021

Chia sẻ: