Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Hành chính

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ:

1. Nghị quyết HC1 – NQ. Tải về
2. Quyết định (quy định trực tiếp) HC2 -QĐTT. Tải về
3. Quyết định (quy định gián tiếp) HC3 -QĐGT. Tải về
4. Văn bản đi (Tờ trình, Kế hoạch, Thông báo, Công văn, Báo cáo…) HC4 -VBĐ. Tải về
5. Văn bản nội bộ (do lãnh đạo các đơn vị thuộc trường kỳ ban hành) HC5 -VBNB. Tải về
6. Tờ trình Lãnh đạo trường phê duyệt HC6 -TTr. Tải về
7. Công văn HC7 -CV. Tải về
8. Giấy mời HC8 -GM. Tải về
9. Giấy giới thiệu HC9 -GGT. Tải về
10. Biên bản HC10 -BB. Tải về
11. Giấy chứng nhận HC11 -GCN. Tải về
12. Giấy nghỉ phép HC12 -GNP. Tải về
13. Phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô đi công tác HC13-PĐK. Tải về

2021

Chia sẻ: