Đào tạo

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2015

Thực hiện kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn ngẫu nhiên các sinh viên năm cuối thuộc ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công...