Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Đào tạo

Bản đăng ký dồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Báo cáo tiến độ làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Biên bản duyệt đồ án của bộ môn tải về Phiếu...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Pháp chế

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế: 1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định. Tải về 2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ. Tải về 3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Đào tạo

Quy định về công tác thực tập cơ sở, chuyên ngành, tốt nghiệp tải về Quyết định ban hành Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học tại trường ĐH CNTT&TT tải về Quyết định ban hành quy định về đào tạo đại...

Các quy trình tác nghiệp: Lĩnh vực thanh tra

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Thanh tra: 1. Quy trình thanh tra tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – QĐ số 1258/QĐ ĐHCNTT&TT ngày 24/11/2017. Tải về 2. Quy trình đảm bảo chất lượng lĩnh vực thanh...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Đào tạo

Thông tư 08 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về Thông tư 55 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo tải về Quy chế 36 đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học tải...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Thanh tra

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Thanh tra: 1. Quyết định số 131/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/3/2022 Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra tại trường ĐH CNTT&TT. Tải về 2. Quyết định số 732/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức tải về Thông...