Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ Hội đồng trường

  1. Nghị quyết 03/NQ-HĐT phiên họp Hội đồng trường tháng 02 năm 2021 – tải về
  2. Danh mục Vị trí việc làm của Trường ĐHCNTT&TT tải về 
  3. Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về

2021

Chia sẻ: