Văn bản, biểu mẫu

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Công tác HSSV

Quy định chi tiết quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV tải về Quyết định ban hành quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tải về Quyết định ban hành quy định tổ chức,...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Công tác HSSV

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tải về Nghị định sô 86/2015/ NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Hành chính

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ: 1. Quyết định số 339/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 11/5/2023 v/v ban hành Quy định về công tác Văn thư, Lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT. Tải về 2. Quyết định số...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Công tác HSSV

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả học tập tải về Đơn đề nghị bảo lưu kết quả thi tuyển tải về Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên tải về Đơn đề nghị chuyển lớp tải về Đơn đề nghị chuyển ngành tải...

Các quy trình tác nghiệp Lĩnh vực Hành chính

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ: 1. Quy trình đăng ký sử dụng xe ô tô (theo QĐ số 769/QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 28/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông). Tải về...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Hành chính

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ: 1. Nghị quyết HC1 – NQ. Tải về 2. Quyết định (quy định trực tiếp) HC2 -QĐTT. Tải về 3. Quyết định (quy định gián tiếp) HC3 -QĐGT. Tải về 4....