Các khoa

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

1. Lịch sử hình thành và phát triển:
Khoa Công nghệ Tự động hóa tiền thân là Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động, được thành lập theo quyết định số 610/QĐ- TCCB ngày 27/09/2006 của Giám đốc ĐHTN với nhiệm vụ được giao là tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngày 12/09/2011 Giám đốc ĐHTN, PGS.TS Đặng Kim Vui ký quyết định số 802/QĐ-ĐHTN thành lập Khoa Công nghệ Tự động hóa
Ngày 06/02/2017, Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT kí quyết định số 68/QĐ- ĐHCNTT&TT sáp nhập Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến (trực thuộc trường) vào Khoa Công nghệ Tự động hóa.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; đào tạo trình độ Đại học, liên thông cao đẳng lên đại học 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử với mục tiêu đào tạo các kỹ sư phục vụ quá trình phát triển kinh tế và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo đến nay, Khoa Công nghệ tự động hóa đã có hơn 700 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy với 02 ngành. Hiện tại, tổng số sinh viên các hệ đang được đào tạo tại Khoa là khoảng 450 sinh viên.
3. Cơ cấu, đội ngũ:
Khoa có 30 cán bộ giảng viên, trong đó: Tiến sĩ: 07, Thạc sĩ: 21; có 02 đồng chí đang học NCS. Hiện tại Khoa có 3 Bộ môn. Các Bộ môn có nhiệm vụ đảm nhiệm các môn học cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành, đó là: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh.
4. Lãnh đạo Bộ môn/Khoa qua các thời kỳ:
Trưởng BM/Khoa (PGS.TS Đặng Thành Phu; PGS.TS Lê Bá Dũng; PGS.TS Võ Quang Lạp; TS. Nguyễn Thế Truyện; TS.Nguyễn Duy Minh, TS.Nguyễn Vôn Dim); Phó trưởng BM/Khoa (TS.Phạm Đức Long; TS. Nguyễn Duy Minh, TS.Nguyễn Vôn Dim; ThS.Phạm Thị Hồng Anh)

2021

Chia sẻ: