Các khoa

Khoa Kinh tế và Quản trị

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Kinh tế và Quản trị được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Hệ thống Thông tin kinh tế được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-TCCB ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Kinh tế và Quản trị là đơn vị chuyên môn thuộc Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa. Khoa có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc Cao học, Đại học thuộc Khoa và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Hiện tại, Khoa đào tạo:
– Trình độ thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin quản lý 02 chuyên ngành: Chuyên ngành HTTT Quản lý kinh tế; Chuyên ngành HTTT Quản lý Công.
– Trình độ Đại học với 04 ngành: Ngành Thương mại điện tử; Ngành Quản trị văn phòng; Ngành Hệ thống thông tin quản lý; Ngành Kinh tế số
3. Cơ cấu, đội ngũ:
Hiện nay Khoa có 3 bộ môn: Bộ môn Tin học Kinh tế, Bộ môn Thương mại Điện tử và Bộ môn Quản trị văn phòng.
Khoa có 39 cán bộ giảng viên (35 giảng viên cơ hữu và 04 giảng viên kiêm nhiệm) trong đó: PGS: 01; Tiến sĩ: 06; Thạc sĩ: 31; có 06 đồng chí đang học NCS.

4. Lãnh đạo Bộ môn/Khoa qua các thời kỳ:
Trưởng BM/Khoa (TS. Lê Văn Phùng; PGS.TS Nguyễn Văn Huân; TS. Vũ Xuân Nam); Phó trưởng BM/Khoa (PGS.TS Đỗ Năng Toàn; PGS.TS Nguyễn Văn Huân; TS. Vũ Xuân Nam; ThS. Mai Ngọc Anh; TS.Trương Tuấn Linh).
5. Danh hiệu, phần thưởng đạt được
* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương
* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
* Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm học 2018-2019
* Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
* Bằng khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái nguyên

2021

Chia sẻ: