Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Khảo thí & ĐBCLGD

I. Công tác Khảo Thí

 1. Ban hành Quy định về hình thức thi kết thúc học phần thông qua làm và báo cáo Tiểu luận môn học của Trường ĐH CNTT&TT tải về
 2. Ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH CNTT&TT tải về
 3. Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác xây dựng, bổ sung và rà soát ngân hàngcâu hỏi thi của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về
 4. Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến của Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về

II. Công tác Đảm bảo chất lượng Giáo dục

 1. Quyết định số 599/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc ban hành Quy định đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về
 2. Quyết định số 274/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về
 3. V/v Ban hành quy định việc định kỳ đánh giá và cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo của trường ĐH CNTT&TT tải về
 4. Quy định về công tác dự giờ của Trường ĐH CNTT&TT tải về
 5. Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về
 6. Quyết định Về việc ban hành chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về
 7. Ban hành chuẩn đầu ra cho các CTĐT tải về
 8. Ban hành chuẩn đầu ra cho các CTĐT tải về
 9. Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy áp dụng các khóa từ k16 tải về
 10. Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin hệ ĐHCQ áp dụng theo cơ chế đặc thù tải về
 11.  Ban hành Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao hệ ĐHCQ tải về
 12. Quyết định số 1186/QĐ-ĐHCNTT ban hành chính sách Bảo đảm chất lượng tải về

2021

Chia sẻ: