Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Quản lý cơ sở vật chất

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Quản trị, phục vụ:

1. Quyết định số 277/QĐ-ĐHCNTT&TT và quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp tài sản xây dựng cơ bản. Tải về

2. Quyết định số 750/QĐ-ĐHCNTT&TT ban hành quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ. Tải về

3. Quyết định số 140/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản Trường ĐH CNTT&TT. Tải về

4. Quyết định số 606/QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 10/8/2022 về việc ban hành Quy định quản lý, bảo mật, an toàn thông tin và sử dụng mạng máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Tải về

5. Quyết định số 373/QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 01/6/2022 về việc ban hành Quy định sử dụng năng lượng điện của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Tải về

6. Quyết định số 140/QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định Quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Tải về

2021

Chia sẻ: