Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

  1. Quyết định ban hành quy định về công tác quản lý KHCN của trường ĐH CNTT&TT tải về
  2. Quyết định ban hành quy trình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế tại trường ĐH CNTT&TT tải về
  3. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 456/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 23/5/2019 về việc ban hành quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Cồng nghệ Thông tin và Truyền thông tải về
  4. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường và nhóm nghiên cứu mạnh cấp khoa của Trường Đại học CNTT&TT
  5. Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc sửa đổ, bổ sung một số điều của Quyết định số 456/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 23/5/2019 về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐH CNTT&TT tải về
  6. Quyết định số 303/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tải về

2021

Chia sẻ: