Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

  1. Số 778/QĐ-ĐHCNTT&TT tải về
  2. Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT tải về
  3. Số 488/QĐ-ĐHCNTT&TT tải về
  4. Số 95/QĐ-ĐHCNTT&TT
  5. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 kèm theo quyết định số 135/QĐ-ĐHCNTT&TT – tải về
  6. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 kèm theo quyết định số 118/QĐ-ĐHCNTT&TT- tải về
  7. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 kèm theo quyết định số 50/QĐ-ĐHCNTT&TT- tải về
  8. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 kèm theo quyết định số 95/QĐ-ĐHCNTT&TT- tải về
  9. Quy chế tài chính tạm thời của trường ĐHCNTT&TT kèm theo NQ số 03/NQ-HĐT – tải về

2021

Chia sẻ: