Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Pháp chế

Quyết định số 203/QĐ- ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác Pháp chế trường ĐH CNTT&TT: Tải về Quyết định 475/QĐ- ĐHCNTT&TT 6/26/2015 về việc ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Công tác HSSV

Quy định chi tiết quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV tải về Quyết định ban hành quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tải về Quyết định ban hành quy định tổ chức,...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Hành chính

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ: 1. Quyết định số 386/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28/5/2015v/v ban hành Quy định về công tác Văn thư, Lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT. Tải về 2. Quyết định số 393/QĐ-ĐHCNTT&TT...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Đào tạo

Quy định về công tác thực tập cơ sở, chuyên ngành, tốt nghiệp tải về Quyết định ban hành Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học tại trường ĐH CNTT&TT tải về Quyết định ban hành quy định về đào tạo đại...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Thanh tra

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Thanh tra: 1. Quyết định số 131/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/3/2022 Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra tại trường ĐH CNTT&TT. Tải về 2. Quyết định số 732/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày...

Các văn bản nội bộ: Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

Quyết định v/v ban hành Tiêu chí thi đua nội bộ Trường ĐH CNTT&TT tải về Quyết định v/v ban hành Quy định về đánh giá phân loại đơn vị để sử dụng kinh phí khuyến khích chất lượng công việc của Trường ĐH CNTT&TT...