Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản nội bộ: Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

  1. Quyết định v/v ban hành Tiêu chí thi đua nội bộ Trường ĐH CNTT&TT tải về
  2. Quyết định v/v ban hành Quy định về đánh giá phân loại đơn vị để sử dụng kinh phí khuyến khích chất lượng công việc của Trường ĐH CNTT&TT tải về
  3. Quyết định v/v ban hành Quy định Thi đua – Khen thưởng của Trường ĐH CNTT&TT tải về
  4. Quyết định v/v phê duyệt Bộ tiêu chuẩn đánh giá phân loại đơn vị để sử dụng kinh phí khuyến khích chất lượng công việc đối với Khoa/BM trực thuộc của Trường ĐH CNTT&TT tải về
  5. Quyết định số  v/v ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ĐHTN tải về

2021

Chia sẻ: